Digitaalinen kestävä kehitys - tavoitteena nettopositiivisuus

Cybercomin suurin mahdollisuus muutoksen tekemiselle on auttaa muita näkemään teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyntämään niitä kehityksessä Agendan 2030 mukaisesti. Onnistuessamme ratkaisumme tuottavat positiivisen jalanjäljen, joka on suurempi kuin liiketoimintamme tuottamat negatiiviset vaikutukset. Tällä tavoin siirrämme painopisteen sisäisistä riskeistä ulkoisiin mahdollisuuksiin.

Digitaaliset ratkaisut kestävään kehitykseen

Teknologia ja innovaatiot ovat välttämättömiä yritysten, kaupunkien ja yhteisöjen kestävälle kehittämiselle. Nykypäivän teknologia voi viedä meidät pitkälle, mutta meidän on oltava fiksuja sen käytössä. Se vaatii meitä muuttamaan tapoja, organisaatioita ja säännöksiä. Cybercomilla on tässä tärkeä rooli: neuvomme asiakkaille ja päättäjille, mitkä valinnat digitaalisten ratkaisujen taustalla ovat välttämättömiä kestävän maailman kannalta. Ilman salausta, pakkausalgoritmeja, pilvitallennusta ja reaaliaikaista dataa, älykkäitä rakennuksia, älykästä liikkuvuutta, älykästä kulutusta, ovat kaikki ulottumattomissamme. Siksi osallistumme YK:n Global Compact Private Sector Forumin kaltaisiin tapahtumiin ja siksi kehitämme ratkaisuja digitaaliseen kestävyyteen. Vuoden aikana aloimme luokitella ja seurata asiakastehtäviämme ja ratkaisujamme sen mukaan, miten ne edistävät kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita.

Cybercomin palvelut vaikuttavat pääasiassa kuuteen kestävyysvaikutukseen:

  • Energiansäästö: Cybercomin asiakas, asiakkaan asiakas tai loppukäyttäjä voivat vähentää energian käyttöä.
  • Dematerialisointi: Fyysiset materiaalit tai tuotteet muunnetaan digitaalisiksi tai elektroniseen muotoon tai sama toiminnallisuus tuotetaan vähemmällä määrällä tai kokonaan ilman materiaaleja.
  • Palvelut: Cybercomin asiakkaat tai loppukäyttäjät siirtyvät tuotteiden käytöstä palveluiden käyttöön. Toiminnallisuus on vastaava tai parempi, kun taas negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan vähenevät tai kääntyvät positiivisiksi.
  • Resurssien vähentynyt käyttö: Uusiutumattomien luonnonvarojen tai muun luonnonpääoman vähentynyt tai olematon käyttö
  • Turvallisuus: Turvallisempi digitaalinen tila ja / tai parempi yksityisyyden suoja.

Muu tuote- tai palvelukehitys: Edellä mainittujen lisäksi kehitys, joka edistää maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja kestävää kehitystä.

Ryhmittelemme aloitteemme myös Cybercomin aktiivisuustason mukaan. Tavoitteena on olla entistä ennakoivampi myyntitoiminnassamme, jotta voimme saada aikaan suuremman muutoksen asiakkaillemme ja kestävälle kehitykselle. Luokat ovat suhteellisia, spesifisiä, aktiivisia ja ennakoivia.

Suhteelliset: Autamme asiakasta parantamaan omia aiempia tuloksiaan. Esimerkiksi vähentyneet jätemäärät tai älykkäämpi liikkuvuus Cybercomin toimittaman pilvipalvelun avulla.

Spesifiset: Tuomme kestävän kehityksen osaamisemme perinteisiin toimeksiantoihin. Esimerkiksi kasvihuoneiden valaistuksen ohjausjärjestelmän kehittäminen energian optimaaliselle hyödyntämiselle kestävässä elintarviketuotannossa.

Aktiiviset: Autamme asiakasta kehittämään uusia kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja, joissa kestävä kehitys ei ollut osana asiakassuhteen alussa. Esimerkiksi uusi digitaalisen kaupankäynnin alusta, jossa käyttäjiä kannustetaan elämään ja kuluttamaan kestävästi.

Ennakoivat: Olemme ennakoivia, tunnistamme mahdollisuuksia, esitämme uusia ideoita ja toteutamme toimeksiantoja, joissa kestävyys ohjaa digitaalista innovaatiota. Esimerkiksi kehitetään asiakkaan liiketoimintamallia ja tarjontaa tuotteista palveluihin ja ratkaisuihin.

Digitaalinen kestävä kehitys

Cybercom on kehittänyt prosessin, joka auttaa yrityksiä saavuttamaan positiivisia nettovaikutuksia yhteiskunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritykset antavat enemmän kuin mitä he ottavat - heidän tuotteidensa käyttö tuo julkista hyötyä enemmän kuin mitä niiden tuotanto vaatii.

Cybercomin prosessi positiivisten nettoliiketoimintojen kehittämiseksi perustuu Business Model Canvas -menetelmään, johon lisätään globaalin kestävän kehityksen suodatin. Kestävän kehityksen suodatin perustuu tutkimukseen toimivatko innovaatiot, liiketoimintamallit tai tuotteet vuoden 2100 ennustetun 11 miljardin ihmisen maailmassa.

Cybercom tukee asiakkaita heidän matkallaan kohti nettopositiivisuutta alkuvaiheen inventaariosta aina toteutusvaiheeseen saakka. Jaamme prosessin kolmeen päävaiheeseen. Ensin arvioidaan yhtiön nykyinen panostus kestävään kehitykseen. Sen jälkeen arvioidaan mahdollinen nettopositiivisuus tulevaisuudessa. Lopuksi projekti siirtyy toteutusvaiheeseen ja kestävän huomisen tekemiseen.

Jussi Laakso

Sales Director, Finland

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.

Christel Holmquist

Business Leader Digital Sustainability

Varmista, että tietosi ovat oikein jokaisessa kohdassa.

Kiitos, viesti on lähetetty.