Branża doradztwa IT łączy siły w celu realizacji idei Szwecji wolnej od paliw kopalnych

Roadmapa na potrzeby realizacji idei Szwecji wolnej od paliw kopalnych została przekazana Minister Środowiska i Klimatu Isabelli Lövin (Partia Zielonych) oraz Ministrowi Przedsiębiorczości Ibrahimowi Baylanowi (Partia Socjaldemokratyczna). Roadmapa określa, w jaki sposób branża cyfryzacji, wraz ze swoimi klientami, politykami oraz innymi decydentami, może przyczynić się do rezygnacji z wykorzystania paliw kopalnych w Szwecji.

Została ona sporządzona w ramach Inicjatywy Szwecja Wolna od Paliw Kopalnych. Zakładana wizja przewiduje przyczynienie się do obniżenia do roku 2045 poziomu zużycia energii w Szwecji i na całym świecie do poziomu pozwalającego uniknąć wzrostu temperatury o więcej niż 1,5 °C. Zostanie to osiągnięte dzięki koncentracji na scenariuszu niskoenergetycznym przedstawionym przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu w jego najnowszym raporcie.

Przeczytaj lub pobierz mapę dla Szwecji wolnej od paliw kopalnych (pdf)

Wzywamy rząd do podjęcia następujących siedmiu inicjatyw:

  1. wyznaczenia komitetu ds. transformacji cyfrowej, mającego ambicje międzynarodowe,
  2. uzupełnienia wskazówek dot. przydziałów o wymogi dla cyfrowych strategii niskoenergetycznych,
  3. promowania sprawozdawczości dotyczącej emisji unikniętych w ramach Scope 4, uwalniającego potencjał cyfryzacji w celu wspomożenia firm w przekształcaniu się w dostawców rozwiązań nie opartych na paliwach kopalnych,
  4. wyznaczenia szybkiej ścieżki dostępu do danych w celu wsparcia globalnego zrównoważonego rozwoju,
  5. wyjaśnienia zakresu odpowiedzialności obejmującego cyfryzację i zrównoważony rozwój we wszystkich ministerstwach,
  6. alokacji zasobów na potrzeby zwiększenia poziomu wiedzy na poziomie krajowym,
  7. ustanowienia stref testowych na potrzeby zrównoważonej transformacji cyfrowej.

Podane powyżej punkty wraz z rozumowaniem, na którym się opierają, przedstawiono szczegółowo w kompletnej mapie drogowej.

Niklas Flyborg President and CEO, Cybercom, Minister for the Environment and Climate Isabella Lövin, Minister for Enterprise Ibrahim Baylan, and Kristina Cato Sustainability Accelerator and Head of Communications. 

Niklas Flyborg Prezes i CEO, Cybercom, Minister Środowiska i Klimatu Isabella Lövin, Minister Przedsiębiorczości Ibrahim Baylan oraz Kristina Cato Sustainability Accelerator i Head of Communications.

„Pragniemy skoncentrować się na trzech równoległych obszarach działań zmierzających do poprawy stanu klimatu: 1) optymalizacji istniejących systemów, 2) przyspieszeniu oraz 3) transformacji wraz z opracowaniem i wdrożeniem zupełnie nowych rozwiązań systemowych, zwłaszcza przy użyciu nowych modeli biznesowych dostępnych dzięki cyfryzacji. W związku z tym zaprosiliśmy inne podmioty z branży do poparcia mapy drogowej”

- powiedział Niklas Fryborg, Prezes i CEO Cybercom.

„Właściwie prowadzona cyfryzacja może prowadzić do transformacji systemowych w sposób radykalny ograniczających poziom emisji. Teraz politycy muszą stworzyć odpowiednie warunki umożliwiające rozwój nowych modeli biznesowych oraz zapewnić jak nalepsze wykorzystanie możliwości oferowanych przez cyfryzację”

- stwierdził Svante Axelsson, Krajowy Koordynator Inicjatywy Szwecja Wolna od Paliw Kopalnych.

„To fantastyczne, że najważniejsi eksperci z branży połączyli siły, by zrealizować to przedsięwzięcie. To trwająca rok, ekscytująca podróż. Nasz sektor sporządził przełomową mapę, którą wsparło 97 procent podmiotów wchodzących w skład grupy referencyjnej. Już 33 firmy będą pracować nad dostarczaniem inteligentnych, innowacyjnych rozwiązań dla wolnej od paliw kopalnych, zrównoważonej przyszłości całego świata”

- powiedział Dennis Pamlin, Akcelerator Wpływu Netto Dodatniego oraz Cyfrowego Zrównoważenego Rozwoju w Cybercom, przewodniczący grupy sterującej zajmującej się mapą drogową dla branży doradztwa cyfrowego.

„Jednym z największych wyzwań jest to, że łatwiej jest objaśnić, zmierzyć i uzyskać polityczne poparcie np. dla optymalizacji indywidualnych produktów niż dla większych zmian systemowych o charakterze transformacyjnym. Wymagają one również szeregu środków podejmowanych wspólnie, często bazujących na współpracy realizowanej pomiędzy różnymi ministerstwami, organami władzy i branżami w sposób, który rzadko ma miejsce w dzisiejszych czasach”

- powiedział Ingemar Jansson, Starszy Doradca ds. Cyfrowego Zrównoważonego Rozwoju w Cybercom.

Sami konsultanci ds. cyfryzacji zobowiązują się:

  1. obniżyć zużycie energii przez branżę o połowę lub więcej do roku 2030, zakładając osiągnięcie zerowego poziomu emisji do roku 2045,
  2. uzgodnić wśród naszych pracowników minimalny poziom wiedzy dotyczącej wpływu wywieranego przez cyfryzację z perspektywy ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju,
  3. ustalić ramy raportowania negatywnego i pozytywnego wpływu (Zakres 1-4, włącznie z unikniętymi emisjami).

Podmioty z branży, które wspólnie przygotowały i podpisały roadmapę:

Acando, Accenture, Accigo AB, Advania Sverige, Antrop AB, Ayond AB, B3 Consulting Group AB, Berge Consulting AB, Capgemini Sverige AB, Cartina AB, CGI Sverige AB, Combitech, Cybercom Group AB, Eicorn AB, Etteplan AB, Implement Consulting Group, IRM, Jayway, Knightec AB, Knowit, Netlight, Prevas AB, Proact IT Sweden AB, R2M, Semcon AB, Sigma IT Consulting, Softronic AB, Sopra Steria Sweden AB, Sweco Position AB, Sylog Sverige AB, Tieto, Tritech Technology AB, Usify AB

Przeczytaj więcej o inicjatywie Szwecja Wolna od Paliw Kopalnych i o naszej roadmapie:

https://fossilfrittsverige.se/en/about-us/ External link.

Roadmap for a fossil-free Sweden logotype