Nasza odpowiedzialność

Wysokie standardy etyczne, świadomość konieczności ochrony środowiska oraz odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej charakteryzują każdy aspekt działalności gospodarczej i operacyjnej Cybercom. Podjęliśmy zobowiązanie osiągnięcia do roku 2030 wartości netto dodatniej oraz do roku 2045 zaprzestania korzystania z energii z paliw kopalnych. Kodeks postępowania reguluje to, jak się zachowujemy wobec siebie nawzajem i wobec podmiotów zewnętrznych.

Firma Cybercom osiągnęła wewnętrznie znaczny postęp w dziedzinie ochrony środowiska. Ale do największych zmian możemy przyczynić się pomagając klientom we wdrażaniu rozwiązań zmniejszających ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i zwiększające wywierany przez nich wpływ pozytywny.

Naszym celem jest osiągnięcie do roku 2030 wpływu netto dodatniego, co oznacza, że oferowane przez Cybercom rozwiązania oraz zadania realizowane na rzecz klientów będą w trakcie korzystania z nich wywierały efekt pozytywny większy niż koszt ich opracowania lub wykonania. W związku z tym powinny one przynosić w trakcie eksploatacji korzyści społeczeństwu i środowisku naturalnemu przekraczające wartość zasobów zużytych do ich wytworzenia.

Do roku 2045 nasza własna działalność operacyjna przestanie opierać się na wykorzystaniu paliw kopalnych, co oznacza, że podróże służbowe pracowników Cybercom muszą odbywać się bez użycia paliw kopalnych, zaś nasze biura muszą być ogrzewane przy wykorzystaniu energii odnawialnej. Dokonywane przez nas zakupy będą ograniczone do produktów, których produkcja i eksploatacja nie wymaga użycia paliw kopalnych.

Kwestie ochrony środowiska uwzględniono w stosowanych przez Cybercom Kodeksach Etyki Biznesowej i Postępowania. Ujemny wpływ firmy na środowisko naturalne zostanie zmniejszony. Przedsiębiorstwo będzie działać zgodnie z zasadą ostrożności i tworzyć wartość poprzez realizację postępu technicznego. Jako uzupełnienie Kodeksów Etyki Biznesowej i Postępowania firma Cybercom wprowadziła politykę ochrony środowiska, zorientowaną na prowadzenie zrównoważonej działalności gospodarczej.

Cybercom posiada system zarządzania ochroną środowiska. Szwedzka część systemu jest certyfikowana zgodnie z normą ISO 14001. Program ochrony środowiska bazuje na stosowanej przez firmę polityce ochrony środowiska, celach ochrony środowiska oraz planach działania.

Każde biuro dostosowuje ogólne cele ochrony środowiska i plany działania do konkretnych uwarunkowań swojej działalności. Gdzie to możliwe, montowane jest oświetlenie LED i oświetlenie ze sterowaniem czasowym, zaś sortowanie i odzysk odpadów to standardowe procedury operacyjne we wszystkich biurach.

Jako firma usługowa Cybercom nie wywiera znacznego, bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne, ale angażuje się w ograniczanie emisji pochodzących np. z podróży służbowych i dojazdów do pracy. Do powodzenia tych inicjatyw przyczyniają się różnorakie rozwiązania informatyczne wykorzystywane przez pracowników do komunikacji wewnętrznej oraz z klientami. Dzięki temu nie tylko zmniejszono ilość podróży, ale również udało się usprawnić współpracę.

Pracownicy i klienci są informowani o możliwościach dojazdu do biur Cybercom środkami transportu publicznego. Kolejnym przykładem jest wyposażenie wszystkich biur w prysznice i szatnie, co zachęca do tego, by przybiec do pracy lub dojechać do niej rowerem.

Cybercom zidentyfikowała podróże służbowe jako najistotniejszy czynnik kluczowy, w ramach którego spółka może osiągnąć największe efekty. Podróże podlegają pomiarom, regulacji i monitorowaniu. Ilość podróży służbowych została zmniejszona. Częściej wybieramy przejazd koleją zamiast przelotu samolotem. Cybercom prawie nie korzysta z samochodów służbowych. W roku 2019 Cybercom podpisała umowę z nowym biurem podróży w celu rozszerzenia możliwości monitorowania i pomiarów podróży służbowych

 Każdy aspekt działalności gospodarczej i operacyjnej Cybercom musi charakteryzować się wysokim poziomem standardów etycznych. Pracownicy kierują się w swoim postępowaniu obowiązującymi w Cybercom Kodeksami Etyki Biznesowej i Postępowania, zaś etyka biznesu stanowi stałą pozycję programu pracy kadry kierowniczej. Cybercom szanuje prawa człowieka. Poszanowanie dla prywatności i godności osoby stanowi podstawę wszystkich relacji, zarówno wewnątrz Cybercom, jak i z klientami, partnerami i innymi interesariuszami zewnętrznymi

Cybercom ponosi oczywiście szczególną odpowiedzialność wobec własnych pracowników. Wszystkie dotyczące zrównoważonego rozwoju zasady i postawy omówiono w stosowanych przez firmę Kodeksach Etyki Biznesowej i Postępowania, które regulują sposoby działania oczekiwane od pracowników.

Wszyscy pracownicy biorą udział w sesjach szkoleniowych online, których celem jest zapobieganie korupcji. Szkolenie opiera się na stosowanym przez nas Kodeksie Etyki Biznesowej i Postępowania i obejmuje różne mogące się pojawić dylematy, wobec których pracownicy muszą zająć stanowisko.

W roku 2019 ustanowiliśmy również kanał komunikacji dla sygnalistów, który umożliwia anonimowe zgłaszanie przypadków naruszenia Kodeksów Etyki Biznesowej i Postępowania obowiązującego w Cybercom. Zgłoszenia rozpatrywane są przez podmiot zewnętrzny. W ciągu roku nie pojawiły się żadne zgłoszenia przypadków korupcji lub dyskryminacji.

Praca związana z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych obejmuje zapewnienie poufności, dokładności oraz dostępności wszelkich aktywów w postaci informacji. Zarządzanie informacją musi w każdym przypadku odbywać się z poszanowaniem i zapewnieniem ochrony prywatności.

Cybercom systematycznie pracuje nad bezpieczeństwem informacji, bazując na stosowanych przez firmę zasadach polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych. Celem tej pracy jest ochrona firmy przed zagrożeniami wynikającymi z zamierzonych i niezamierzonych działań, spełnianie wymogów obowiązujących przepisów i regulacji, jak również realizacja wymogów i oczekiwań pracowników i klientów.

Zdefiniowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obejmuje ustalenie akceptowalnego poziomu narażenia na ryzyko, przeprowadzenie analiz i sporządzenie na tej podstawie opisu wymaganych organizacyjnych i technologicznych środków bezpieczeństwa.

Gdy w roku 2018 zaczęło obowiązywać RODO, wprowadziliśmy nową organizację bezpieczeństwa oraz nowe zasady, polityki i instrukcje, mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami i zwiększenie poziomu ochrony. W ciągu roku wzmocniliśmy proces wymiany kwalifikacji i doświadczeń pomiędzy wewnętrzną organizacją bezpieczeństwa a zabezpieczonym informatycznie obszarem biznesowym, co tworzy wartość dodaną dla Cybercom i dla naszych klientów. W roku 2019 w Cybercom nie odnotowano przypadków utraty danych klientów.

 Wszyscy dostawcy Cybercom muszą podpisać stosowany przez nas Kodeks Postępowania Dostawcy, który jest pod każdym istotnym względem, włączając w to wytyczne dotyczące ochrony środowiska, zgodny z Kodeksami Etyki Biznesowej i Postępowania stosowanymi przez Cybercom. Zrezygnowaliśmy z własnych centrów danych na rzecz oferty dostawców usług w chmurze, co pokrywa nasze własne potrzeby oraz potrzeby związane z naszą działalnością gospodarczą i radykalnie redukuje poziom emisji, do których przyczynia się nasza firma.

Koordynujemy inne zakupy na rzecz biur i pracowników, angażując mniejszą liczbę dostawców w celu zapewnienia dobrych efektów starań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. Produkty muszą być wytworzone w sposób wywierający najmniejszy wpływ na środowisko. Obejmuje to sam proces produkcyjny, jak również dobór materiałów, transport i warunki pracy. Polegamy na przekazywanych przez dostawców informacjach dotyczących wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnianego przez nich środowiska pracy. Nie prowadzimy we własnym zakresie audytów dostawców. Staramy się również wybierać produkty, które wraz z upływem czasu pozostają zgodne z zasadami zrównoważenia ekologicznego, np. dzięki temu, że wszystkie części produktu nadają się do powtórnego wykorzystania.