Här ska det bytas till en sökruta

En nationell servicearkitektur för finska staten

Med säker identifiering och tillgänglig servicevy inkluderar finska myndigheter alla medborgarna i sina tjänster.

Alla tjänster via en och samma vy

Informations- och kommunikationsteknik bidrar till att skapa framtidens hållbara samhällen och städer genom att stödja och effektivisera den offentliga förvaltningen. Medborgarnas tillgänglighet ökar och alla offentliga e-tjänster nås enkelt på ett och samma ställe.

Den finska Befolkningsregistercentralen fick i uppdrag av Finansministeriet att skapa en nationell servicearkitektur för offentliga tjänster.

Genom Cybercoms bidrag till programmet kommer medborgana att erbjudas en sammanhållen tjänst som överbryggar de offentliga myndigheternas olika organisationsstrukturer och separata enheter. Därigenom kan allmänheten erbjudas effektiva och användarvänliga tjänster samlat på ett och samma ställe.

En nationell servicearkitektur

Programmet för den nationella servicearkitekturen omfattar en servicekanal, servicevyer, identifiering samt hantering av roller och behörigheter.

Med servicekanal avses en kanal som möjliggör informationsförmedling mellan organisationer och som effektiviserar utvecklingen av tjänsterna.

Via servicevyn är medborgarnas, företagarnas och tjänstemännens egna uppgifter och elektroniska tjänster tillgängliga på ett ställe, via ett användargränssnitt.

Syftet med den nationella identifieringsmodellen är att skapa ett öppet nätverk mellan leverantörerna av identifieringstjänster, där identifieringstransaktioner kan förmedlas. Detta underlättar användningen för både medborgarna och leverantörerna av elektroniska tjänster.

Hantering av roller och behörigheter omfattar lösningar för att hantera roller och behörigheter för företag och andra organisationer samt fysiska personer.

Cybercom har fått det viktiga uppdraget att ansvara för tre stora projekt inom detta program:

  • Servicevyn
  • Den nationella identifieringsmodellen
  • Tjänster för att hantera roller och behörigheter.

Underlätta medborgarnas vardag

De nya tjänsterna kommer att underlätta medborgarnas vardag. Tjänsten kommer exempelvis att påminna medborgaren när självdeklarationen ska lämnas in eller när det är dags att besikta bilen.

Medborgarna kommer att kunna anpassa sin vy för att visa de tjänster just de behöver - inklusive tjänster som erbjuds av kommersiella operatörer. Programmet syftar till att inkludera ett omfattande urval av offentliga och privata tjänsteleverantörer.

Elektronisk användaridentifiering kommer att implementeras, så att alla offentliga tjänster kommer att finnas tillgängliga via single sign-on.

Roll- och godkännandetjänsten gör det möjligt för föräldrar att agera på uppdrag av sina barn, som är under deras förmyndarskap.

Medborgarna blir delaktiga i utvecklingen

När de befintliga tjänsterna nu ska utvecklas kommer myndigheterna att involvera medborgarna som får uttrycka önskemål och ge förbättringsförslag.

Genom denna delaktighet och dialog räknar myndigheterna med effektivitetsvinster genom crowdsourcing, samarbete och nya innovativa lösningar.

Goal 11: Sustainable cities and communities. 

Det är viktigt att konstatera att det finska programmet ligger helt i linje med FN:s #11 mål för hållbar utveckling (SDG) som betyder att städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Dela

Timo Laaksonen

Director

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.