Här ska det bytas till en sökruta

Bolagsordning

Cybercoms bolagsordning

(org nr 556544-6522)
Antagen vid extra bolagsstämma den 1 oktober 2012

§ 1 Firma

Bolagets firma är Cybercom Group AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun (A).

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom teknik- och systemutveckling, programmering, analys, affärsutveckling, rådgivning, utbildning, utföra drift- och underhållstjänster inom informationsteknikområdet, utveckla, upplåta och överlåta program- och hårdvara, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 37.500.000 kronor och högst 150.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 150.000.000 och högst 600.000.000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska, förutom ledamöter vilka må utses i annan ordning än genom val på stämma, bestå av lägst fyra (4) och högst nio (9) styrelseledamöter.

§ 7 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett auktoriserat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er).

§ 9 Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden (högst två) på sätt och tid som anges för anmälan om deltagande i stämman.
Den som inte är aktieägare i bolaget har rätt att, på de villkor som styrelsen bestämmer, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämma.

§ 10 Insamling av fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålles en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående:
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag eller revisor(er).
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av revisionsbolag eller revisor(er) samt revisorssuppleant(er).
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

--oo0oo—

Cybercom Groups bolagsordning Pdf, 60.1 kB, öppnas i nytt fönster. som dokument