Bolagsstyrning

Cybercom Group är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget var noterat på NASDAQ Stockholm fram till 31/12 2015. Bolagsstyrning i Cybercom utgår från den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter samt andra regler och rekommendationer för aktiemarknadsbolag. Cybercom tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från och med 1 juli 2008.

Ett viktigt inslag i Cybercoms företagskultur är god bolagsstyrning i syfte att stödja styrelse och ledning i arbetet för ökad kundnytta och värde åt aktieägarna. De vägledande principerna är att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning samt transparens gentemot ägare, kapitalmarknad, anställda och samhället i övrigt.

Ansvaret för ledning och kontroll av Cybercom fördelas mellan styrelsen, dess valda utskott och den verkställande direktören.

Ägarstyrning och styrelserepresentation

Cybercoms styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning. Valberedningen ställer höga krav på att bolagets ledamöter har rätt kompetensprofil. Ersättningsutskottet arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för rimliga ersättnings- och bonusnivåer. Revisionsutskottet övervakar bland annat effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet arbetar nära bolagets revisorer. Förslag från enskilda aktieägare kan skickas till utskotten per post via Cybercoms huvudkontor i Stockholm, se kontaktsidan.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen företagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt. På bolagsstämman i Cybercom motsvarar en aktie en röst. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt totala aktieinnehav.

På Cybercoms årsstämma behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom dispositioner beträffade bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen , ersättning till styrelse och revisorer, ändring av bolagsordningen, tillsättande av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och val av styrelse för de kommande tolv månaderna.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för koncernens organisation och förvaltning enligt aktiebolagslagen. En fastställd arbetsordning reglerar ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om tillsättande av VD, den huvudsakliga organisationen, ekonomisk planering på lång sikt, verksamhetsplaner, budgetunderlag och årsredovisning. Arbetsordningen behandlas och fastställs en gång per år. Styrelsen upprättar en VD-instruktion och rapportinstruktion där Cybercoms VD ansvarar för planering och genomförande enligt styrelsens beslut samt för företagets löpande förvaltning.

Styrelsen består av fem ledamöter som representerar en bred kompetens, inom bland annat IT, telekom och affärsutveckling. Styrelsens arbete och dess ledamöter granskas och utvärderas av valberedningen.

Ny huvudägare

I februari 2019 blev Formica Capital AB ny huvudägare i Cybercom. Den nya ägarstrukturen innebär att Formica Capital AB äger 51 procent av aktierna, JCE Group AB 41 procent, Tequity AB cirka 6 procent och vd Niklas Flyborg cirka 2 procent. Formica Capital AB bildades 2018 och gör påverkansinvesteringar där samhällsnyttan är viktig i tillägg till direktavkastningen. Bolaget ägs av familjen Olsson Eriksson. Cybercom är privatägt sedan 2015 då JCE Group AB och Tequity AB köpte ut bolaget från börsen.

Richard Brolin

General Counsel

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.