Mångfald stärker Cybercom

Cybercoms fokus på mångfald och inkludering utgår från tre faktorer.

För det första vill vi inte välja bort (eller för den delen premiera) någon på felaktiga grunder – diskriminering får inte förekomma. För det andra vet vi att en mångfald av perspektiv stärker vår kreativa och problemlösande förmåga och gör oss till en bättre partner för våra kunder. För det tredje råder kompetensbrist i vår bransch och vi lägger mycket kraft på att hitta rätt personer till bolaget. Vi behöver alla kanaler och söker brett, inom och utanför Europas gränser.

Cybercom har gjort flera förändringar för att det ska gå smidigare att anställa medarbetare från andra länder. Till exempel hanterar vi numera själva processen för ansökan om arbetstillstånd för utländska kollegor och erbjuder språkundervisning och kulturorientering. De senaste åren har andelen utländska kollegor ökat markant.

Cybercom deltar också i flera initiativ för att underlätta för nyanlända i Sverige att snabbt hitta jobb inom sitt kompetensområde. Till exempel samarbetar vi med Arbetsförmedlingen och Östsvenska handelskammaren där vi erbjuder nyanlända praktik. Målet är att erbjuda deltagarna anställning eller att föra ihop dem med partners eller rekryteringsfirmor som kan matcha personerna i sina nätverk.

Jämställdhet på agendan

Jämnare könsfördelning hör till bolagets övergripande målsättningar: Cybercom ska ha 30 procent kvinnor anställda i slutet av 2020. Målet är satt mot bakgrund av att fördelningen 70/30 råder bland nyutexaminerade från tekniska utbildningar i Cybercoms verksamhetsländer. Cybercom möter målet på styrelse- och ledningsnivå: styrelsen består av fyra kvinnor och fyra män per den sista december. På övriga ledande positioner finns 35 (32) kvinnor och 86 (89) män. Totalt sett har vi en bit kvar – vid årets slut var fördelningen mellan män och kvinnor 80/20.

Cybercom är fullt medvetet om att en jämn könsfördelning inte garanterar jämställdhet. Just därför är det så viktigt att ständigt utveckla Cybercoms kultur och arbetsmiljö, där var och ens perspektiv och kompetens kommer fram och tas tillvara. Med start 2019 ska Cybercom använda ett mångfalds- och inkluderingsindex för att få koll på hur bolaget faktiskt ligger till.

Goal 5: Gender Equality

Medarbetare i siffror

Employees in numbers
LindaQuote

Morgondagens utmaningar kräver nya lösningar. Viljan och förmågan att lära nytt är därför en nyckelkompetens för en Maker. Vi fortsätter att utveckla verktyg, akademier och vårt innovationskoncept så att våra medarbetare får de bästa möjligheterna att göra den utvecklingsresa som både vi och de förväntar sig under sin tid hos oss.

Linda Westlund, Head of HR in Cybercom Sweden

Cybercom är en arena för kompetens. Hos oss får man erfarenhet från olika branscher, bolag och organisationer. Här ges också möjlighet att jobba över hela IT-fältet och utvecklas i olika roller. Vi är över­tygade om att man lär sig allra mest i uppdragen – vi jobbar ju i mitt i digitaliseringen. Just därför är Cybercoms bredd och möjlighet till utveckling något av det bästa vi har att erbjuda.

Ytterst äger varje medarbetare sin utveckling. Cybercom visar vägen genom att skapa tydliga utvecklingsspår och erbjuda ett noga utvalt utbud av kompetensstärkande aktiviteter inom våra ­specialistområden.

Dessutom nöjer sig varken Cybercoms medarbetare eller kunder med små steg och lite i taget. Därför handlar Cybercoms nya plan för kompetens om att öka individernas, och vår samlade, kompetens och ­innovationskraft. I huvuddrag går planen ut på att:

  • Definiera vad Cybercoms inriktning på specialisering innebär för den enskilda medarbetarens utveckling.
  • Klargöra möjligheterna till utveckling
  • Integrera innovation i kompetensutveckling.

Innovation Zone är Cybercoms hubb för utveckling och innovation. Här kan medarbetare samt kunder och andra partners testa idéer, prova nya tekniker och utveckla prototyper i en mycket kreativ miljö. För att kunna åstadkomma så mycket som möjligt, ­sätter vi ihop organisationer, team och kompetenser ­tvärfunktionellt. Metoden kan bäst beskrivas som upp­levelsebaserad innovation.

Innovation Zone startade 2016 och har sedan dess utvecklats från ett koncept för kompetens­utveckling för medarbetare mellan uppdrag på några få kontor, till att idag finnas på alla Cybercom-kontor. Förutom att vi utforskar nya teknikområden internt och tillsammans med kunder, är Innovation Zone idag en viktig del i nya medarbetares on-boarding-process. Under 2019 och framåt kommer vi att lägga stor kraft på att fortsätta sprida innovationskulturen och metodiken, till fler organisationer, kunder, medarbetare, ledare och stabsfunktioner. För vi kommer alla definitivt behöva lära nytt för att ta tillvara nya idéer och ny teknik.

Modiga, trygga ledare med fokus på långsiktighet och hållbarhet tar Cybercom framåt. Därför utvecklar vi under 2019 ett koncerngemensamt program för långsiktig ledarutveckling och kollektiv intelligens.

Vi tror på att arbeta tvärfunktionellt och söker hela tiden nya sätt att samarbeta. Att vara ledare på Cybercom innebär att lyfta medarbetarna, främja samarbete och mångfald och möjliggöra värdeskapande affärer. När det kommer till medarbetarnas utveckling ligger tonvikten på att stärka deras självledarskap och affärsfokus. Cybercoms struktur för ledarskap bygger på ledare för mindre team inom samma kompetensområde, istället för traditionella konsultchefer och större team. En teamledare lägger ungefär 20 procent av sin tid på ledarskapet och arbetar i övrigt som konsult.