Vårt ansvar

Hög etik, miljömedvetenhet och ansvarsfullt företagande genomsyrar Cybercoms verksamhet. Vi ska vara nettopositiva till 2030 och fossilfria till 2045. En uppförandekod reglerar hur vi beter oss mot andra och varandra.

Internt har Cybercom kommit förhållandevis långt på miljöområdet. Men den stora skillnad vi kan göra är att bidra till att kunderna implementerar lösningar för minskad negativ och ökad positiv miljöpåverkan.

Vår ambition är att till 2030 vara nettopositiva, vilket innebär att Cybercoms lösningar och uppdrag hos kunder ska ge mer positiva effekter när de används än de tar i anspråk vid utveckling. De ska alltså tillföra mer samhälls- eller miljönytta då de används än de kräver ändliga resurser vid tillverkning.

2045 ska vi vara fossilfria i vår egen verksamhet vilket innebär att Cybercoms tjänsteresor ska vara fossilfria, våra kontor ska värmas med förnybar energi. Våra inköp ska vara produkter som är fossilfria vid användning och tillverkning.

Miljö ingår i Cybercoms uppförandekod. Företagets negativa miljöpåverkan ska minska, verksamheten ska agera utifrån försiktighetsprincipen och bidra genom teknikutveckling. Som komplement till uppförandekoden har Cybercom en miljöpolicy som inriktas på långsiktigt hållbara affärer.

Cybercom har ett miljöledningssystem. Den svenska delen av systemet är certifierat enligt ISO 14001. Miljöarbetet utgår ifrån bolagets miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner. Varje kontor anpassar de övergripande miljömålen och handlingsplanerna till de egna förutsättningarna. LED-belysning och tidsinställd belysning införs där så är möjligt och alla kontor har källsortering av sopor som standard.

Som tjänsteföretag har Cybercom inte så stor miljöpåverkan, men arbetar bland annat med att minska utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling. Dessa insatser gynnas av att medarbetarna i stor utsträckning använder IT-lösningar för kommunikation internt och med kunder. Det har inte bara minskat resandet utan också bidragit till effektivare samarbete.

Medarbetare och kunder informeras om hur Cybercoms kontor kan nås med kollektiva färdsätt. Alla kontor har omklädningsrum med dusch för att underlätta att cykla eller springa till jobbet. Cybercom har identifierat tjänsteresor som det viktigaste nyckeltalet där bolaget kan påverka mest. Resor mäts, styrs och följs upp. Tjänsteresorna har minskat och fler resor görs med tåg istället för med flyg. Bolaget har nästan inga tjänstebilar. Under 2019 handlade Cybercom upp en ny reseleverantör för att få bättre möjlighet att mäta och följa upp tjänsteresor.

Hög etik ska genomsyra Cybercoms affärer och verksamhet. Cybercoms uppförandekod är vägledande för hur medarbetarna ska agera och affärsetik är en stående punkt på ledningsgruppens agenda.

Cybercom respekterar de mänskliga rättigheterna. Respekt för individens integritet och värdighet är grundläggande för alla relationer, både inom Cybercom och gentemot kunder, partners och andra externa intressenter.

Cybercom har givetvis ett särskilt ansvar för sina egna medarbetare. Alla hållbarhetsrelaterade principer och ställningstaganden specificeras i bolagets uppförandekod som är vägledande för hur medarbetarna ska agera. Samtliga medarbetare genomför webbaserad utbildning med syfte att motverka korruption. Utbildningen utgår från Cybercoms uppförandekod och innehåller olika dilemman att ta ställning till.

Under 2019 infördes en ny visselblåsarkanal för anonym rapportering av avvikelser från Cybercoms uppförandekod. Anmälningarna hanteras av en extern part. Inga fall av korrupt beteende eller diskriminering rapporterades under året.

Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd handlar om att säkerställa sekretess, riktighet och tillgänglighet för all information. Hanteringen av informationen ska även alltid ske med respekt för och skydd av den personliga integriteten.

Cybercom arbetar systematiskt med utgångspunkt i bolagets policy för informationssäkerhet och dataskydd. Arbetet syftar till att skydda mot avsiktliga och oavsiktliga hot samt att efterleva tillämpliga lagar, regelverk och krav samt förväntningar från medarbetare och kunder.

Att definiera rätt säkerhetsnivå innebär att fastställa en acceptabel riskexponering, genomföra en analys och utifrån den beskriva de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs. I samband med att GDPR började gälla fullt ut 2018 infördes en ny säkerhetsorganisation samt nya policyer och instruktioner för att säkra efterlevnad och höja skyddsnivån.

Kompetens- och erfarenhetsutbytet mellan vår interna säkerhetsorganisation och vårt affärsområde inom säkerhet har förstärkts under året vilket är något som skapar ett ökat värde både för Cybercom och våra kunder. Cybercom hade inte några fall av förlust av kunddata under 2019.

Alla Cybercoms leverantörer ska skriva under vår Leverantörskod som i stort följer Cybercoms Kod för uppförande och affärsetik, med bland annat riktlinjer för miljö. Vi har ersatt våra egna serverhallar med molntjänstleverantörer för eget behov och i vår affär, vilket dramatiskt minskat våra utsläpp.

I övriga inköp till kontor och medarbetare samordnar vi dessa genom färre leverantörer för att säkerställa bra miljöeffekt. Produkter ska vara tillverkade med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innefattar tillverkningsprocess, materialval, transporter och arbetsförhållanden. Vi förlitar oss på leverantörens redovisning av miljöpåverkan och arbetsmiljö. Vi gör inga egna kontroller hos leverantören. Vi försöker också välja produkter som är hållbara över tid, till exempel genom att hela eller delar av produkten kan återbrukas.