Integritetspolicy – behandling av personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det svenska bolaget Cybercom Group AB med org. nr. 556544-6522, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs nedan, alternativt ett av de bolag inom Cybercom-koncernen som listas på denna sida och som enligt avtal är leverantör eller mottagare av tjänster, eller den juridiska person som du har kontaktat eller som kontaktat dig (”Cybercom”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Du finner kontaktuppgifter längst ned i denna policy.

Webbsidan www.cybercom.com och makersoftomorrow.com

Cybercom värnar om den personliga integriteten för våra webbplatsers besökare. Vi ansvarar för säkerställandet av att de personuppgifter som vi samlar in genom webbsidorna uteslutande används för avsett ändamål. Vi skyddar dem från obehörig åtkomst och användning.

Vilka personuppgifter behandlar vi när du besöker våra webbsidor och varför?

När du besöker våra webbsidor samlas din IP-adress samt andra identifikatorer och information in automatiskt genom vår användning av cookies och andra liknande teknologier. Denna data används sedan för att:

  • tillhandahålla våra webbtjänster, d.v.s. göra webbsidans innehåll tillgängligt för dig – den rättsliga grunden för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal (artikel 6 (1) b) i GDPR);
  • mäta trafikmönster och statistik för webbsidan – den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att analysera användares aktivitet och preferenser i syfte att förbättra funktionalitet och tjänster (artikel 6 (1) f) i GDPR);
  • fastställa rättsliga krav och försvara oss mot dem – den rättsliga grunder för denna behandling är vårt berättigade intresse av att som personuppgiftsansvarig tillvarata våra rättigheter (artikel 6 (1) f) i GDPR).

För mer information om vår användning av cookies, vänligen se avsnittet ”Cookies”.

Om du besvarar en frivillig enkät kommer vi att behandla personuppgifter med stöd av ditt samtycke (artikel 6 (1) a) i GDPR) för att analysera svaret / resultaten och förbättra våra tjänster baserat på samtliga svar / resultat.

När du tillhandahåller personuppgifter genom att använda ”Kontakta oss”-funktionen kommer vi behandla dina uppgifter för att besvara din fråga eller begäran. För att kunna använda detta verktyg måste du tillhandahålla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna kontakta dig för att svara eller ställa ytterligare frågor (artikel 6 (1) (b) i GDPR). Det är möjligt att tillhandahålla ytterligare uppgifter för att underlätta kontakt eller besvarande av din förfrågan. Tillhandahållande av uppgifter markerade som obligatoriska krävs för att vi ska kunna besvara din förfrågan och om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer vi inte att kunna göra det. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och sker med stöd av ditt samtycke (artikel 6 (1) a) i GDPR).

Om du tillhandahåller uppgifter genom sidan Evenemang kommer vi behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke i syfte att administrera evenemang och registret för evenemangsinbjudningar (artikel 6 (1) a) i GDPR).

Om du väljer att prenumerera på vårt Nyhetsbrev kommer vi behandla dina uppgifter för att skicka information om våra aktiviteter och nyheter som vi tror kan vara intressanta för dig. Att prenumerera på Nyhetsbrevet innebär att du lämnar ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) i GDPR) och är frivilligt. Vi kommer spara dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke, vilket du när som helst kan göra.

Personuppgifter som du lämnar genom Karriärsidan (via vårt rekryteringsverktyg Teamtailor) eller som du tillhandahåller direkt till oss i samband med en arbetsansökan (t.ex. genom e-post) används av oss för rekryteringsändamål. För mer information om vår användning av uppgifter i din arbetsansökan, vänligen se ”Rekryteringsrelaterade uppgifter”.

Arbetsrelaterade kontaktuppgifter

Cybercom behandlar personuppgifter om kontaktpersoner och andra representanter för potentiella, nuvarande och före detta kunder och leverantörer, som t.ex., för- och efternamn, titel, namn och kontaktuppgifter, innefattande telefonnummer till arbete och e-postadress samt uppgifter om kontakter och relationer till Cybercom (”arbetsrelaterade kontaktuppgifter”).

Vi kan komma att samla in arbetsrelaterade kontaktuppgifter direkt från personen i fråga (t.ex. när han eller hon mailar eller ringer oss eller lämnar ifrån sig sitt visitkort), genom den organisation som han eller hon företräder eller genom öppna källor (t.ex. bolagsregister, yrkesprofiler på t.ex. Linkedin™ eller genom webbsidan för den organisation som personen i fråga företräder).

Arbetsrelaterade kontaktuppgifter behandlas primärt för att upprätthålla och utveckla affärsrelationer med den organisation som personen i fråga företräder samt för ändamål som utgör berättigade intressen för Cybercom i enlighet med artikel 6 (1) f) i GDPR (som t.ex. affärskorrespondens, för att fatta nödvändiga beslut om att ingå eller för att fullgöra ett avtal med organisationen i fråga, för interna rapporter samt för att utvärdera och optimera kvalitén på tjänster, för att utvärdera och utveckla säljmöjligheter, analysera kundnöjdhet, affärsutveckling genom etablering av affärskontakter), samt för att fullgöra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att utfärda fakturor, dokumentera tillhandahållna tjänster, för att kunna identifiera den företrädda organisationen på lämpligt sätt, för att förhindra brottslig verksamhet och korruption) (artikel 6 (1) c) i GDPR) och, om behandlingen av personuppgifter härrör till tjänster som tillhandahålls till den registrerade eller avtal som ingåtts med personen i fråga, för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet i fråga (artikel 6 (1) b) i GDPR). Arbetsrelaterade kontaktuppgifter kan även komma att behandlas av Cybercom med stöd av separat samtycke som lämnats av personen i fråga (t.ex. för att ta emot marknadsföringsmaterial från oss) (artikel 6 (1) a) i GPDR). I dessa fall behandlas personuppgifter i den utsträckning och för de ändamål som omfattas av samtycket.

Arbetsrelaterade kontaktuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan (t.ex. vid ingående och fullgörelse av avtal – fram till dess att avtalet har ingåtts eller fullgjorts samt under så lång tid därefter som krävs enligt lag eller för arkivering av Cybercom, på basis av vårt berättigade intresse som personuppgiftsansvarig).

För att utöva dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter (inklusive rätten att invända mot behandlingen eller för att återkalla ditt samtycke), vänligen kontakta oss på DPM@cybercom.com.

Om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter (till exempel om du anser att vi inte tillgodoser dina rättigheter som registrerad) har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. Mer information om hur du utövar dina rättigheter och kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheterna finns under avsnitten "Vilka rättigheter har jag som registrerad?" och "Hur man utövar personuppgiftsrelaterade rättigheter".

Sociala medier

Cybercom behandlar personuppgifter om användare som besöker Cybercom-profiler i sociala medier (LinkedinTM, FacebookTM, InstagramTM, TwitterTM. Dessa uppgifter behandlas endast i samband med skötseln av en sådan profil, t.ex. för att informera användarna om Cybercoms verksamhet och för att främja olika typer av evenemang, tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för Cybercoms behandling av personuppgifter i detta syfte är vårt berättigade intresse (artikel 6 (1) f) i GDPR) av att marknadsföra vår verksamhet.

Rekryteringsrelaterade personuppgifter

Genom att klicka på "Ansök" eller "Skicka in"-knappen i vårt rekryteringsverktyg, d.v.s. Teamtailor, eller på annat sätt skicka in en arbetsansökan till Cybercom, samtycker du till att Cybercom behandlar dina personuppgifter i ansökningsformuläret och bifogade dokument för rekrytering till den position som anges i annonsen, i enlighet med de villkor som beskrivs nedan.

Personuppgifter som lämnas till oss kommer behandlas för tillsättning av den tjänst som du sökt. Om vi går vidare med en annan kandidat i rekryteringsprocessen kommer dina personuppgifter att raderas. Om du däremot har gett ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i framtida rekryteringsprocesser behåller vi dina uppgifter i två år från att du skickat in ansökan (förutsatt att du inte återkallar ditt samtycke dessförinnan). Du kan lämna ditt samtycke till deltagande i framtida rekryteringsprocesser vid registrering i vårt rekryteringssystem genom att kryssa i tillämplig samtyckesruta. Du kan också ge ditt samtycke till ovanstående genom att ange nedan i ditt CV:

"Jag samtycker till att Cybercom behandlar mina personuppgifter i ansökningsformuläret, i bifogad CV och som på annat sätt gjorts tillgängliga för Cybercom under rekryteringsprocessen för Cybercoms framtida rekryteringar i två år från det datum då jag lämnat in min ansökan."

Om vi inom ramen för den rekryteringsprocess som du lämnat in din ansökan i beslutar att gå vidare med en annan kandidat kommer vi att skicka ett meddelande med information om möjligheten att stanna kvar i vår rekryteringsdatabas. Vi kommer då be dig om ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter för våra framtida rekryteringsprocesser. Om du inte lämnar ditt samtycke inom 14 dagar efter det att ett sådant meddelande har skickats kommer dina uppgifter att raderas permanent från vår databas.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är det Cybercom-bolag som bedriver den rekryteringsprocess som du lämnat in din ansökan inom eller som du lämnat ditt samtyckte till för deltagande i framtida rekryteringar. Den rättsliga grunden för sådan behandling av personuppgifter som krävs enligt lag är att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt aktuell lagstiftning (artikel 6 (1) c) i GDPR). I den mån de personuppgifter du lämnat till oss inte krävs enligt lag är vår rättsliga grund för behandlingen ditt samtycke (artikel 6 (1) a) i GDPR). Det är alltid frivilligt att samtycka och du kan när som helst återkalla samtycket genom att skicka ett mail till: dpm@cybercom.com. Detta påverkar dock inte lagligheten för personuppgiftsbehandling innan tidpunkten för det återkallelsen av samtycket.

Du har rätt att när som helst få tillgång till personuppgifterna, att få felaktiga uppgifter rättade, att begära att uppgifter raderas, att begära att behandlingen begränsas samt rätt att begära att personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Vänligen läs mer under avsnittet "Vilka rättigheter har jag som individ?" och "Hur man utövar personuppgiftsrelaterade rättigheter”.

Cybercom fattar inga automatiserade beslut (innefattande beslut på basis av profilering) i förhållande till arbetssökande.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbsida. Cookien hjälper innehavaren av webbsidan att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan. Cookies kan innehålla personuppgifter.

De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt men du kan ändra inställningarna för detta. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas genom cookies kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig varje gång en cookie placeras. På så vis kan du alltid bestämma om du vill godkänna cookies eller inte. Om du inte samtycker till användningen av cookies över huvud taget kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar alla cookies från att sparas. Vänligen observera att användningen av cookies dock kan vara nödvändig för att tillhandahålla vissa funktioner och om du väljer att neka cookies kan det reducera webbsidans funktionalitet.

Din webbläsare bör innehålla detaljerade instruktioner för hur du kontrollerar godkännande av cookies.

Vi använder två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under lång tid på användarens dator. Den används till exempel för funktioner som talar om för användaren vad som är nytt sedan senaste besöket på sidan. Den andra typen av cookie kallas sessions-cookie och sparas tillfälligt i användarens datorminne under den tid som användaren besöker sidan. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs eller kort därefter.

Vår webbsida använder även cookies genererade av tredjepartsprodukter och tjänster som används på sidan, innefattande följande verktyg och produkter.

Goolge Analytics:

Cybercom använder Google Analytics som statistikverktyg för webbsidan. Denna funktion sparar cookies på din dator. Data som samlas in genom Google Analytics används för att bättre förstå våra besökare och hur de använder webbsidan.

Google Analytics cookies, domän: google-analytics.com

Läs mer om vilka cookies Google Analytics använder här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

YouTube:

Webbsidan visar videoklipp från Cybercoms YouTube-kanal. Videorna visas med hjälp av YouTubes videospelare och cookies används när videor spelas.

YouTube cookies, domän: youtube.com

Använd denna länk om du vill veta mer om cookies från YouTube (Google): www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook:

Cybercom använder en plugin för social medier från Facebook på vissa sidor.

Om du besöker en sida med en Facebook-plugin skapas en uppkoppling till Facebook-servern och plugin:en skickar information till webbläsaren. På så vis skickas information till Facebook-servern som t.ex. vilken av våra webbsidor som du har besökt. Om du är inloggad på Facebook kommer Facebook lägg till denna information till ditt Facebook-konto.

Om du som besökare tidigare har tagit emot en cookie från Faceook, antingen p.g.a. att du har ett konto där eller för att du har besökt facebook.com, skickas information om denna cookie till Facebook när du besöker en webbsida med en Facebook-plugin.

Använd denna länk för mer information om cookies från Facebook:

https://www.facebook.com/help/cookies Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagringstid

Lagringstiden för personuppgifter beror på vilken typ av tjänst som tillhandahålls och ändamålet med behandlingen. Som regel behandlas uppgifter om besökare av våra webbplatser under den tid som webbplatsen besöks. Om uppgifterna behandlas baserat på Cybercoms berättigade intresse kommer uppgifterna att raderas efter att det berättigade intresset har uppnåtts eller fram till dess att vi mottar en berättigad invändning mot personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifterna behandlas baserat på samtycke behandlas uppgifterna till dess att samtycket återkallas. Inom ramen för ett avtalsförhållande behandlas personuppgifter fram till avtalets upphörande plus den tid som krävs enligt lag eller för att Cybercom ska uppnå ett berättigat intresse i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Lagringstiden av personuppgifter kan förlängas om behandlingen är nödvändig för att identifiera rättsliga krav eller för att försvara oss mot dem samt därefter under så lång tid och i den utsträckning som krävs enligt lag.

Till vilka mottagare överför vi personuppgifter?

För att uppnå ändamålen kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden. Sådana personuppgiftsbiträden tillhandahåller datalagringstjänster, marknadsföringstjänster samt tjänster för att felsöka och rätta eventuella fel avseende vår webbsida och andra IT-verktyg som vi använder oss av. Personuppgifter som samlas in genom sidan Karriär används för rekrytering. Teamtailor AB är ett personuppgiftsbiträde till Cybercom vad gäller personuppgiftsbehandling inom ramen för rekryteringstjänsten och en särskild integritetspolicy återfinns i denna tjänst.

Cybercom använder Episerver AB som leverantör av webbhotell. Episerver AB är inom ramen för webbhotellstjänsten ett personuppgiftsbiträde åt Cybercom.

Cybercom använder Disqus, Inc som tillhandahåller en online-baserad plattform för publik delning av kommentarer där användare kan logga in och skapa profiler för att delta i konversationer med peers.

Personuppgifter kan även komma att delas med underleverantörer som Cybercom anlitar för att tillhandahålla en tjänst, t.ex. utskick av inbjudningar.

Personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom Cybercom-koncernen.

Personuppgifter kan komma att delas med polismyndighet eller annan myndighet som Cybercom enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att dela informationen med. Vissa av våra personuppgiftsbiträden kan komma att behandla dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Överföringar sker dock endast om det finns rättsligt stöd för överföringen, t.ex. (i) genom tillämpning av EU:s standardiserade modellklausuler gentemot mottagaren av personuppgifterna, (ii) genom säkerställande av att landet ifråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt beslut av EU-kommissionen, eller, (iii) vad gäller överföring och behandling i USA, genom säkerställande av att mottagaren innehar självcertifieringsregistrering enligt EU-US och Swiss-US Privacy Shield-ramverket administrerat av U.S. Department of Commerce’s Interanational Trade Administration.

Vänligen observera att den leverantör av IT-tjänster som vi använder oss av är en organisation etablerad utanför EU (d.v.s. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) med vilken vi har ingått avtal med baserat på EU-godkända standardavtalsklausuler. Erforderliga säkerhetsåtgärder har därmed vidtagits.

Datasäkerhet

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla våra system har t.ex. ett högt tekniskt säkerhetsskydd (vilket innefattar spårbarhet, katastrofåterställningsmöjligheter, behörighetsbegränsningar m.m.) och vi har policyer för att säkerställa att våra anställa endast har åtkomst till personuppgifter på need-to-know-basis.

Personuppgifter om barn

Vår webbsidor och tjänster riktar sig inte mot registrerade som är under sexton (16) år och vi uppmanar sådana personer att inte tillhandahålla personuppgifter till oss genom våra webbsidor eller andra kommunikationsmedel. Om vi upptäcker att personuppgifter har samlats in från en registrerad som är under 16 år kommer Cybercom att vidta lämpliga åtgärder för att radera informationen ifråga.

Vilka rättigheter har jag som individ?

Du har enligt gällande lag följande grundläggande allmänna rättigheter:

  • Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse: du har rätt att få oriktiga personuppgifter rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter
  • Rätt till radering (“rätt att bli bortglömd”): under vissa omständigheter (vilket innefattar personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke) har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vänligen observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Av detta skäl kommer vi inte alltid att vidta några åtgärder om du åberopar denna rättighet.
  • Rätt att invända: mot vissa behandlingsåtgärder utförda av oss avseende dina personuppgifter, som t.ex. behandling av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse. Rätten att invända gäller även behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: du har under vissa omständigheter rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen observera att denna rättighet inte är ovillkorlig. Av detta skäl kommer vi inte alltid att vidta några åtgärder om du åberopar denna rättighet.
  • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller få dina personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Hur du utövar dina rättigheter som registrerad

Om du skulle vilja utöva dina rättigheter som registrerad vill vi informera dig om att dessa rättigheter inte är absoluta och en begäran om att utöva en viss rättigheter kommer därför inte alltid leda till att den begärda åtgärden vidtas.

En begäran om registerutdrag eller någon annan begäran avseende personuppgifter som behandlas av Cybercom måste framställas skriftligen genom formuläret nedan. Vänligen säkerställ att du fyller i formuläret korrekt, skriv därefter ut och signera det. Du kan därefter antingen scanna formuläret och skicka det per e-post till dpm@cybercom.com eller posta formuläret till: Cybercom Group AB, Att. Data Protection Manager (DPM), Box 7574, 103 93 Stockholm, Sverige.

Formulär på engelska för Sverige: Request form Word, 27 kB, öppnas i nytt fönster.
Formulär på engelska för Finland: Request form Word, 27.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Formulär på polska för Polen: Formularz żądania Word, 26.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Formulär på engelska för Danmark: Request form Word, 22.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor angående denna integritetspolicy, vänligen skicka ett e-postmeddelande till Cybercoms Data Protection Manager genom dpm@cybercom.com.

Vi är tacksamma om du meddelar oss om det finns något som du inte är nöjd med vad gäller vår personuppgiftsbehandling. Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling, t.ex. om du inte anser att vi tillgodoser dina rättigheter som registrerad, har du rätt att vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet.

Du kan komma i kontakt med ansvarig tillsynsmyndighet med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Sverige
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08 657 61 00
www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
imy@imy.se

Finland
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki, Finland
www.tietosuoja.fi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
tietosuoja@om.fi

Polen
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
www.uodo.gov.pl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Danmark
Datatillsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
www.datatilsynet.dk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
dt@datatilsynet.dk

Du kan också inom ramen för tillämplig lag vända dig till tillsynsmyndigheten i ett annat EU-land där du har din stadigvarande hemvist, din arbetsplats eller vid den ort där den påstådda överträdelsen ägt rum.

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna policys aktualitet verifieras löpande och uppdateras vid behov. Den nuvarande versionen policyn har antagits och gäller från och med den 1 maj 2019.

Cybercom Group AB
Box 7574
103 93 Stockholm, Sverige
Tel. +46 8 578 646 00
info@cybercom.com

Richard Brolin

General Counsel

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.