Integritetspolicy – för Cybercom Vandringsled

Behandling av personuppgifter

Cybercom Sweden AB, 556254-0673, ("Cybercom") är personuppgiftsombud för den behandling av personuppgifter som äger rum i Mobil applikationen Vandringsled.

Information som samlas in

Cybercom månar om den personliga integriteten för dig som använder applikationen. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av applikationen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Lagring av dina uppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Personuppgifter

I samband med att du installerar och aktiverar applikationen, ombeds du att lämna ut din geografiska position. Informationen behövs för att applikationen ska kunna fungera på avsett sätt.

Cybercom kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje man.

GPS position lagras under tiden tills du väljer att återta samtycke till lagring av GPS position och avinstallera Vandringsled. Därefter kommer dina uppgifter att anonymiseras och endast sparas i statistiksyfte.

Cybercom samlar inte på annat sätt in personuppgifter om dig via den här applikationen.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om Cybercom är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Cybercom lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

Endast behörig personal på Cybercom som har erforderliga inloggningsuppgifter kan komma åt dina uppgifter. De personuppgifter som Vandringsleden hanterar kommer endast att behandlas av Cybercom.

Du kan återkalla ditt medgivande till att lagra dina personuppgifter genom att skicka mail till dpm@cybercom.com samt avinstallera appen Vandringsled.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Cybercoms behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att mejla dpm@cybercom.com. Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Cybercom. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till: Cybercom Sweden AB, Att. Data Protection Manager/DPM, Box 7574, 103 93 Stockholm.