Samtliga rättigheter till applikationen Cybercom Todej (inklusive dokumentation) (”Todej”) innehas av Cybercom Sweden AB, 556254-0673, ("Cybercom").

Todej

Todej är en mobilapplikation till Android och iPhone som kan användas för att planera in vardagsaktiviteter.

Todej fungerar som ett tekniskt hjälpmedel för att hjälpa dig att uppnå de mål och den planering som har satts upp av dig självständigt eller i samråd med hjälp från din Kommun.

Genom att installera och använda Todej godkänner du de villkor som vid var tid gäller för applikationen. Villkoren kan komma att ändras och det ankommer på dig som användare av Todej att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Cybercom meddelar dig när villkoren ska förändras genom mobilapplikationen.

Licens

Todej får bara användas för ovan angivet syfte och för ditt personliga bruk. Todej licensieras till din Kommun som kan tillhandahålla en licens för dig. Du kan prova applikationen kostnadsfritt i 30 dagar, därefter kommer applikationen att låsas, till dess att en licensnyckel matats in. Licensnyckel tillhandahålls av din Kommun.

All användning förutsätter att information om immateriella rättigheter och andra meddelanden om äganderätt i produkterna behålls oförändrade.

All annan användning av Todej än den som uttryckligen medges enligt dessa villkor är förbjuden.

Cybercom förbehåller sig rätten att upphöra att underhålla Todej eller förändra applikationens innehåll utan ditt godkännande.

Du är införstådd med att Todej kommer att ansluta till Internet och att avgifter för datatrafik från operatörer kan tillkomma.

När du använder Todej får du inte:

  1. göra ingrepp i Todej eller på annat sätt förändra Todej egenskaper eller dess innehåll
  2. dekryptera, avkoda eller på annat sätt åsidosätta de säkerhetsåtgärder som används i Todej
  3. använda Todej för andra syften än för ditt eget bruk.

Cybercom har rätt att när som helst stänga av tillgången till Todej för underhållsåtgärder eller om du bryter mot dessa användarvillkor eller annars använder Todej på ett sätt som kan orsaka Cybercom eller tredje man skada.

För att du ska kunna använda full funktionalitet i Todej krävs att din kommun köpt en licens. Har din kommun valt att inte köpa in licens har Cybercom ingen skyldighet att tillhandahålla Todej.

Ansvarsfriskrivning

Cybercom strävar efter att Todej ska fungera och uppträda på korrekt sätt och för avsedda ändamål. Todej underhålls löpande för dessa ändamål. Det lämnas dock inte någon garanti för att Todej eller kommer att fungera felfritt, utan störning eller att information inklusive den information du själv matar in är och förblir korrekt och inte förvanskas eller förloras.

Todej är inte ett medicinskt system och ska inte användas som direkt underlag för medicinska beslut eller vårdbeslut. Cybercom ansvarar inte för eventuella beslut du eller eventuell vårdgivare fattar baserat på användningen av Todej.

Cybercom lämnar inga garantier och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt uppkommer vid eller på annat sätt hör samman med användningen av eller bristande möjlighet att använda Todej. Eventuella klagomål skall riktas mot din Kommun.

Utöver ovanstående ansvarar Cybercom ej för eventuellt förlust av data eller funktionalitet till följd av att din Kommun valt att inte teckna licenser.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag, utan dess lagvalsregler, gäller för Todej. 

Ver 2019-12-30