CyberPOLL är utvecklat av Cybercom Sweden AB (“Cybercom”), organisationsnummer 556254-0673. CyberPOLL är ett enkätverktyg för skräddaresydda enkäter och studier.

Innehållet i enkäten samt dina svar hanteras av enkätutgivaren.

Licensvillkor

Samtliga rättigheter till applikationen CyberPOLL (inklusive dokumentation) (”CyberPOLL”) innehas av Cybercom Sweden AB, 556254-0673, ("Cybercom").

CyberPOLL får bara användas för ditt personliga bruk. All användning förutsätter att information om immateriella rättigheter och andra meddelanden om äganderätt i produkterna behålls oförändrade. All annan användning av CyberPOLL än den som uttryckligen medges enligt dessa villkor är förbjuden. Cybercom förbehåller sig rätten att upphöra att underhålla CyberPOLL eller förändra CyberPOLL utan ditt godkännande.

Du är införstådd med att CyberPOLL kommer att ansluta till Internet och att avgifter för datatrafik från operatörer kan tillkomma.

När du använder CyberPOLL får du inte:

Cybercom har rätt att när som helst stänga av tillgången till CyberPOLL för underhållsåtgärder eller om du bryter mot dessa användarvillkor eller annars använder CyberPOLL på ett sätt som kan orsaka Cybercom eller tredje man skada.

Cybercom lämnar inga garantier och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt uppkommer vid eller på annat sätt hör samman med användningen av eller bristande möjlighet att använda CyberPOLL. Eventuella klagomål skall riktas mot enkätutgivaren.

Personuppgifter

Cybercom lagrar inga personuppgifter om dig genom ditt användande av CyberPOLL.

Tredjepartsprodukter

Följande tredjepartsprodukter används, villkor för dessa regleras av respektive produkt:

EVReflection för Swift (IOS): licensvillkor Realm Mobile Database: licensvillkor Android Volley: licensvillkor